Algemene voorwaarden Leuk idee

­Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op Afstand aangaat met Leuk Idee;

- Leuk Idee: het bedrijf dat de Producten die worden vervaardigd volgens de specificaties van de Koper op afstand aan Koper op haar website te koop aanbiedt;

- Overeenkomst (op Afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door Leuk Idee georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

- Product: het product dat door Leuk Idee op diens website te koop wordt aangeboden en dat volgens de specificaties van de Koper wordt vervaardigd.

 

Artikel 2 - Identiteit van Leuk Idee

Vennootschap onder Firma handelend onder de naam Leuk Idee

Hans Andreussingel 15

2652 GA Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer: 06 23 52 43 68

E-mailadres: info@leukidee.com

KvK-nummer: 55166040

Btw-identificatienummer: 8515.92.193

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Leuk Idee en op elke totstandgekomen Overeenkomst op Afstand tussen Leuk Idee en Koper.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. De afbeeldingen en specificaties op de website van Leuk Idee geven de Koper een waarheidsgetrouw en volledig weergave van de Producten en stellen de Koper in staat een goede beoordeling van de Producten te maken.

2. Een aanbod van Leuk Idee is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.

3. Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door Koper, behoudt Leuk Idee zich het recht voor het aanbod binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

4. Mondelinge toezeggingen verbinden Leuk Idee slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

5. Aanbiedingen van Leuk Idee gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6. Leuk Idee kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.

8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de Koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod met de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Leuk Idee langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Omdat de Producten volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd, kan de Koper zich niet jegens Leuk Idee beroepen op een herroepingsrecht en is de Koper niet gerechtigd de Producten binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren.

4. Leuk Idee is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden.

5. Leuk Idee zal bij de levering van het Product de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen:

  • het bezoekadres van Leuk Idee waar de Koper met klachten terecht kan;
  • de in artikel 4 lid 8 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Leuk Idee deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • eventuele gebruikshandleidingen/instructies omtrent correct gebruik van de Producten.

 

Artikel 6 - Ontvangst

1. De Koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde Product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Koper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Leuk Idee, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering van de Producten.

2. Ingeval van gegronde klachten van de Koper, zal Leuk Idee de geleverde Producten kosteloos aanvullen met de ontbrekende delen, herstellen of vervangen.

3.Terugzending van de Producten dient te geschieden inclusief accessoires en bijbehorende documentatie en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming van de Producten na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken alsmede doorverkoop na constatering van gebreken, doen het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Leuk Idee is niet gehouden tot aanvulling, herstel of vervanging van het geleverde Product indien:

  • de Koper de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparen en/of bewerken;
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Leuk Idee en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Leuk Idee is beperkt tot het factuurbedrag van het betreffende Product dat de schade heeft veroorzaakt.

2. Leuk Idee kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor vergoeding van directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Leuk Idee voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 7 - Gegevensbeheer

1. Indien de Koper een bestelling plaatst bij Leuk Idee, dan worden diens persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Leuk Idee. Leuk Idee zal deze gegevens niet verstrekken aan derden, behoudens indien en voor zover een wettelijke verplichting Leuk Idee daartoe noodzaakt.

2. Leuk Idee draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de Kopers.

3. Leuk Idee kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de Koper van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 8 - De prijs

De in het aanbod van Leuk Idee genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 - Conformiteit

Leuk Idee streeft ernaar dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 10 - Levering

1. Leuk Idee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van Producten.

2. Leuk Idee zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn schriftelijk is overeengekomen.

3. Als plaats van levering van de Producten geldt het adres dat de Koper aan Leuk Idee kenbaar heeft gemaakt.

4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Leuk Idee het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Leuk Idee zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Leuk Idee tot het moment dat het Product wordt aangeboden bij de Koper. Indien het Product alsdan om welke reden dan ook niet kan worden afgeleverd op het door Koper aangegeven adres van bezorging, gaat voornoemd risico vanaf dat moment over op de Koper.

 

Artikel 11 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van de Producten.

2. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan de Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling van de Producten, alvorens de gehele bedongen vooruitbetaling staat bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Leuk Idee.

3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Leuk Idee te melden.

4. In geval van wanbetaling van de Koper heeft Leuk Idee het recht om redelijke (buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten te verhalen op de Koper, onverminderd diens recht op overige schadevergoeding.

 

Artikel 12 - Herroeping

Op alle producten die door Leuk Idee aangepast zijn en door u (schriftelijk dan wel mondeling) zijn goedgekeurd, is het Herroepingsrecht niet van toepassing aangezien het ´producten op maat´ betreft.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Leuk Idee en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Akkoord

Deze site gebruikt cookies voor de winkelwagen en voor navigatie doeleinden.